Общи условия за използване на интернет сайта samosega.com и за сключване на договори чрез него

При използване на интернет сайта samosega.com е възможно да възникне, да се промени и/или да се прекрати правоотношение, за която вероятност Потребителите се считат за уведомени. С използването на сайта всеки Потребител дава съгласието си да бъде обвързан от настоящите Общи условия, както и от всички други условия, уреждащи отделните правоотношения, породени и обусловени от неговото използване. При възникване на каквото и да е правоотношение в резултат на използването на сайта, Потребителите се считат за уведомени, че техните лични данни могат да бъдат събирани, използвани и обработвани за целите на интернет сайта и обусловените от него правоотношения съгласно прилаганата от „Визит Травъл” ООД политика за защита на личните данни.

Обвързването с настоящите Oбщи условия, както и с допълнителните такива, е приложимо независимо от промените, които се нанасят в сайта samosega.com. Към всяко правоотношение се прилагат Общите условия, които са били валидни към момента на възникването му. Промяната на Общите условия се прилага за правоотношенията, които възникват след настъпването й. В случай, че Потребител не е съгласен с обвързващото действие на настоящите Общи условия и на допълнителните такива при използването на интернет платформата samosega.com, то същият не следва да я посещава, да я използва или да е страна в обусловени от нея правоотношения.

Всички коментари и/или въпроси във връзка с използването на интернет страницата samosega.com, следва да бъдат отправяни по посочения в секция „контакти” начин.

І. Общи положения

І.1 Настоящите Общи условия се издават от юридическо лице с фирма „Визит Травъл“ ООД, ЕИК 204701762, седалище и адрес на управление: с. Мърчаево, п.к. 1696, обл. София /столица/, общ. Столична, ул. Сините вълни № 7 и с адрес за изпълнение на дейността: гр. София, тел.: 0887 330 877, електронна поща: info@samosega.com. Дружеството е регистрирано като туроператор и туристически агент, за което притежава удостоверение за регистрация с № PK-01-7818 и е сключило валидна застраховка „Отговорност на туроператора“ достъпни в раздел Фирмени документи. Дружеството извършва различна търговска дейност, като основно предоставя туристически услуги /туристически пътувания с различна цел; настаняване в хотели в Република България и в чужбина, екскурзии и допълнителни екскурзии и други/. В интернет сайта на „Визит Травъл“ ООД samosega.com могат да бъдат намерени редовните предложения на Дружеството и множество промоционални оферти и намаления. В посочения интернет сайт „Визит Травъл“ ООД предлага и поддържа туристически, информационни и комуникационни системи за туристически услуги в интернет пространството, които съдържат предложения, информация и услуги свързани с екскурзии, почивки, хотелско настаняване и други туристически услуги по смисъла на Закона за туризма.

І.2 Дейността на „Визит Травъл“ ООД подлежи на контрол от държавните органи Комисия за защита на потребителите (адрес: гр. София, пл. П. Славейков № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел. за контакт: 0700 111 22) и Министерство на туризма (адрес: гр. София, ул. Съборна № 1, тел. за контакт 02/904 68 09).

І.3 Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне на услуги от „Визит Травъл“ ООД на собствения на Дружеството интернет сайт samosega.com, включващи следното: осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители, организиране на пътувания, както и всички други услуги, произтичащи и свързани с дейността на „Визит Травъл“ ООД като туроператор и туристически агент. Освен посоченото, Общите условия уреждат изцяло възникналите взаимоотношения с „Визит Травъл“ ООД, взаимоотношенията между Потребителите – Продавачи и Потребителите – Купувачи, правилата за работа на „Визит Травъл“ ООД и правата и задълженията на потребителите на интернет платформата samosega.com /наричани по-нататък за краткост Потребителите/.

I.4 При промяна на Общите условия на всеки регистриран потребител се предоставя възможност чрез информационната система на сайта да се запознае с валидните Общи условия. В сайта своевременно се публикува актуалната версия с указване на датата на извършване на съответното изменение и датата на влизане в сила. За всяко действие и за всеки договор ще се прилагат Общите условия, които действат към момента на извършването, респ. сключването им.

І.5 Страни по настоящия договор са „Визит Травъл“ ООД, от една страна, и всеки Потребител, заредил интернет сайта samosega.com, независимо дали се касае за Потребител – продавач или Потребител – купувач.

І.6 В качеството си на туроператор „Визит Травъл“ ООД публикува на информационната платформа samosega.com всички свои и/или на свои партньори туристически предложения, към които ще се прилагат настоящите Общи условия, както и специалните условия, предвидени във всяка отделна оферта. В качеството си на туристически агент и посредник „Визит Травъл“ ООД публикува всички партньорски предложения, като за същите важат съответните правила и общи условия на организатора на туристическата услуга, публикувани в съответната оферта/предложение.

І.7 Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и всяко негово активно или пасивно поведение, предприето в платформата samosega.com, представлява изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване. Потребителите се задължават да спазват Общите условия в отношенията си с „Визит Травъл“ ООД и с другите потребители.

І.8 За неуредени въпроси в договорните отношения, възникнали между Потребители при сключване на договор чрез използването на информационната платформа се прилагат настоящите Общи условия. При противоречие между специалните клаузи на договор, сключен между Потребители, и настоящите Общи условия и приложенията им, се прилагат следните правила: по отношение на правилата за използването на платформата се прилагат преимуществено Общите условия; по отношение клаузите на конкретния договор /включително срокове за плащане, срокове за анулиране, права и задължения на страните и прочие/ се прилагат преимуществено специалните клаузи на индивидуалните договори.

І.9 Активно действие от страна на Потребителя представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ Потребителя към други интернет страници от сайта samosega.com. Пасивно поведение от страна на Потребителя представлява оставане в платформата samosega.com или ненапускането й след като вече е била заредена.

І.10 С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на европейското законодателство във връзка с настоящите Общи условия и използването на интернет сайта samosega.com, сключването на договори и по повод дейността на „Визит Травъл“ ООД. Потребителят дава съгласието си личните му данни да бъдат събирани с цел бъдещо сключване на договор. Същият е уведомен, че когато данните му се обработват с основание изпълнение на договорно задължение той не може да се оттегли съгласието си и обработването да бъде прекратено.

I.11 Предложенията на сайта samosega.com са предназначени за лица, навършили 18 години. За потребители под 18 години се изисква изрично писмено съгласие от страна на родителя или настойника. Ако Администраторът не бъде уведомен за липсата на изискуема възраст то се счита, че същият е подведен от Потребителя и не носи никаква отговорност за обстоятелствата или последиците, възникнали от поведението на последния.

I.12 Авторските права и всички други права на интелектуална собственост върху материали, намиращи се на Сайта, заедно с неговия дизайн и изображения, принадлежат на „Визит Травъл“ ООД и/или на съответния доставчик /Потребител – продавач/. Същите се намират под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално, европейско и международно законодателство.

ІІ. Определения на използваните в настоящите Общи условия термини.

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни със следните дефиниции:

– „Администратор” на сайта samosega.com е дружеството „Визит Травъл“ ООД, ЕИК 204701762;

– „Интернет сайт“ е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра при изписване на електронния адрес samosega.com;

– „Потребител“ на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец), въвело по какъвто и да е начин електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие /разгледало, регистрирало се, закупило стока или услуга и др./;

– „Доставчик“ – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стока/услуга, предмет на промоционална оферта, публикувана в сайта; доставчикът бива обозначаван и като Потребител – търговец;

– „Стока/услуга“ представлява конкретна стока или услуга, предоставяна по занятие от страна на доставчик, която последният желае да представи и промотира пред Потребителите – купувачи на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия;

– „Виртуален договор за продажба“ – сключен при използването на сайта договор между Доставчик и Потребител – купувач за закупуване на ваучер, издаден от Администратора или от съответния Доставчик, предоставящ възможност при определените условия да се получи предплатената стока/услуга;

– „Продажна цена“ – обявената до всяка стока или услуга цена в български лева; посочената в офертата продажна цена е крайна и е с включен ДДС;

– „Интерфейс“ – комбинация от апаратни, програмни и конструктивни средства, чрез които потребителят извършва обмен на информация и комуникация между различни устройства;

– „Платформа“ – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на Потребителя до възможностите на интернет пространството;

– „Браузър“ – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;

– „Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

– „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща; получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация; промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви; изпращане на всякакви видове вируси или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършването на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

– „Информационна система“ е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което, в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни;

– „Интернет страница“ означава съставна и обособена част от интернет сайт;

– „IP Адрес“ е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа;

– „Парола“ е код от букви, цифри и/или знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира Потребителя и служи за достъп до потребителския му профил;

– „Потребителски профил“ е обособена част от интернет сайта samosega.com, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от Администратора, съхранявана, използвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни; достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява след извършена регистрация и въвеждане на електронна поща и парола. Потребителският профил служи и за комуникация между Потребителите, както и между тях и „Визит Травъл“ ООД;

– „Случайно събитие“ е непредвидено и непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;

– „Ваучер“ – виртуален документ с уникален номер, издаван от „Визит Травъл“ ООД на клиентите-потребители в удостоверение на това, че при условията на чл. 45 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили с конкретен Потребител – търговец чрез сайта samosega.com договор за продажба от разстояние на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца промоционални цени, както и че при условията на сключения договор са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост на цената на закупуваната от разстояние стока и/или услуга;

– „Туристически ваучер“ – документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туроператора и туриста в качеството на пътуващ във връзка с договор за туристически пакет или на продажбата на основна/и и/или допълнителна/и туристическа/и услуга/и.

– „Резервационна бланка“ – е документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туристическия агент и туриста като потребител на основна или допълнителна туристическа услуга, когато не са част от договор за туристически пакет. „Туристически пакет“ – е комбинация най-малко от два различни вида туристически услуги за целите на едно и също пътуване или ваканция, ако:

а) тези услуги са комбинирани от един търговец, включително по искане на или в съответствие с избора на пътуващия преди сключването на общ договор за тези услуги, или

б) независимо от това, дали се сключват самостоятелни договори с отделни дос-тавчици за всяка туристическа услуга, тези услуги се:

аа) закупуват само от един пункт за продажби и са избрани, преди пътуващият да се съгласи да плати;
бб) предлагат, продават или начисляват на пакетна или на обща цена;
вв) рекламират или продават под наименованието „туристически пакет“ или под друго подобно наименование;
гг) комбинират след сключването на договор, с който търговецът дава право на пътуващия да избере измежду различни видове избрани туристически услуги, или
дд) закупуват от отделни търговци посредством свързани процеси за онлайн ре-зервации, при които името на пътуващия, информацията за плащането от негова страна и адресът на електронната му поща се предават от търговеца, с когото е сключен първият договор, на друг търговец или на търговци и не по-късно от 24 часа след потвърждаването на резервацията за първата туристическа услуга се сключи договор с този търговец или с тези търговци.

– „Основни туристически услуги“ – са настаняване, хранене и транспортиране.

– „Допълнителни туристически услуги“ – са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.

– „Пътуващ“ – е всяко лице, което желае да сключи договор за туристически пакет или за свързани туристически услуги или което има право да пътува въз основа на такъв договор. Обозначаван е също като Потребител – турист.

– „Договор за туристически пакет“ – е договор, който включва всички услуги по туристическия пакет и съставлява едно цяло, или когато туристическият пакет се предоставя чрез самостоятелни договори – „договор за туристически пакет“ са всички договори, обхващащи туристическите услуги, включени в туристическия пакет.“

– „Специални условия“ – условията на конкретната оферта и сключения по нея договор;

– „Cookies (бисквитки)“ – малки текстови файлове, чрез инсталирането на които „Визит Травъл“ ООД осигурява най-добра възможност за ползване на сайта samosega.com чрез съхраняване на информация за стоките/услугите, от които се интересува Потребителят, така че да може да му се предлага концентрирана информация при посещението му на интернет сайта.

ІІІ. Използвани съкращения:

– ГПК – Граждански процесуален кодекс;
– ЗЕТ – Закон за електронната търговия;
– ЗЗД – Закон за задълженията и договорите;
– ЗЗК – Закон за защита на конкуренцията;
– ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни;
– ЗЗП – Закон за защита на потребителите;
– ЗТ – Закон за туризма;
– ТЗ – Търговски закон;
– ЗЕДЕП – Закон за електронния документ и електронния подпис.

ІV. Предмет на договора.

ІV.1 „Визит Травъл“ ООД предоставя за ползване на Потребителите Интернет базирана информационна платформа за онлайн пазаруване на предлагани от доставчици и/или наематели стоки или услуги по метода на груповото пазаруване на интернет сайта си samosega.com при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 45 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

ІV.2 Договорът за продажба от разстояние, чрез който Потребителят закупува стоки/услуги, използвайки сайта samosega.com, е различен от настоящите Общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договор за покупко-продажба Потребителят се съгласява както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в самата оферта.

ІV.3 В интернет сайта samosega.com „Визит Травъл“ ООД действа в две качества. На първо място, дружеството представлява посредник между Потребителите – доставчици на стоки и услуги и Потребителите – купувачи при сключваните от тях договори. В тези случаи страните следва да спазват настоящите Общи условия, тъй като те уреждат правилата за използване на сайта samosega.com, както и предвидените изисквания в съответната оферта и приложимите към нея индивидуални договори. „Визит Травъл“ ООД не е страна по тези договори и няма задължения във връзка с тях, за което с приемане на настоящите Общи условия Потребителите декларират, че са уведомени и че са съгласни. Посоченото се отнася за всички стоки и услуги /включително туристически такива/. На второ място, „Визит Травъл“ ООД действа в сайта samosega.com и в качеството си на туроператор и туристически агент. В тези случаи „Визит Травъл“ ООД е страна по договора с Потребителя – купувач. За тях се прилагат настоящите Общи условия и специалните условията на конкретната оферта.

ІV.4 „Визит Травъл“ ООД се задължава да предостави на регистрираните потребители достъп до информационната система за групово онлайн пазаруване като осъществява контакт между потребителите, доставчиците и/или наемателите за сключване на договор за закупуване на стоки и/или услуги и предварително заплащане на договорената цена, както и при необходимост – да им оказва съдействие.

ІV.5 Договорът между потребителите и доставчиците /наемателите/ се счита за сключен при заявка и получаване на потвърждение. Потребителят се задължава да заплати предварително договорената цена. Пораждането на действието на договора може да бъде поставено в зависимост от условие /напр. сключване на определен брой договори и др./ или срок. Заявката за сключване на договор представлява и съгласие за сключването му. Условията на договора ще бъдат приложени към всяка оферта. Договорите и Общите условия се изготвят на български език. В създадения от Потребителя профил се съдържа информация за сключените от него договори, като същите са на негово разположение и могат да бъдат възпроизвеждани при необходимост.

ІV.6 При извършване на регистрация Потребителят /както търговец – доставчик, така и купувач/ изрично посочва, че е съгласен с настоящите Общи условия. Съгласно чл. 3, ал. 2 ЗЕДЕП в тези случаи писмената форма се смята за изпълнена и обвързва двете страни по договора.

ІV.7 За да бъде извършена регистрация на потребителски профил в информационната система на samosega.com Потребителят попълва предоставената му регистрационна форма. Тя съдържа информация за името и фамилията, електронна поща, телефонен номер и парола и се записва на сървъра на samosega.com като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП. Потребителят – купувач може да сключи договор с Потребителите – търговци и без да се регистрира и да създава потребителски профил. В този случай същият следва да предостави информацията, която е необходима за сключване и изпълнение на конкретния договор.

V. Права и задължения на страните във връзка с индивидуалните договори между Потребителите на сайта samosega.com.

V.1 „Визит Травъл“ ООД поддържа интернет сайта samosega.com, като не носи отговорност при следните случаи:

V.1.1 за вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи или рекламиращи чрез интернет сайта, собственост на „Визит Травъл“ ООД, или трети лица, подизпълнители в сайта samosega.com;

V.1.2 за вреди, настъпили в резултат на извършени злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия, от страна на други Потребители на сайта samosega.com;

V.1.3 за евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките/услугите, закупени от Потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти, обявени в сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;

V.І.4 за нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от Потребители или трети лица, промотиращи, рекламиращи и/или използващи услугите на интернет сайта samosega.com, собственост на „Визит Травъл“ ООД;

V.1.5 за вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт. „Визит Травъл“ ООД не отговаря за съдържанието на такива сайтове;

V.1.6 за всички вреди, причинени на Потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на „Визит Травъл“ ООД);

V.1.7 в случай, че Потребителят забрави своя личен профил отворен на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

V.1.8 ако трето лице – приносител на ваучера, е упражнило правата по него без знанието или въпреки волята на Потребителя;

V.1.9 за вредите, причинени от закупуването на стоки/услуги, оферирани чрез сайта samosega.com и/или от действието/бездействието на продаващите ги търговци във връзка с предоставянето на задължителна информация на Потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите;

V.1.10 за вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпа до интернет сайта samosega.com, независещи от екипа на „Визит Травъл“ ООД. В тази връзка „Визит Травъл“ ООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до сайта и не поема отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до сайта;

V.1.11 Потребителят има право да използва съответния потребителски профил в рамките на информационната система на samosega.com. В случай, че Потребителят не е дал корeктни данни „Визит Травъл“ ООД не извършва проверка и не носи отговорност за истинността на тези данни, както и ако тя засяга имуществени или неимуществени права на трети лица /напр. право на име, фирма, търговска марка или др./. Потребителят разполага с възможност по всяко време да даде коректна и актуална информация.

V.2 „Визит Травъл“ ООД не гарантира за верността, точността и надеждността на материалите, намиращи се в Сайта. Последните са предназначени само за информация на Потребителите и не представляват съвет за покупка на съответната стока или услуга.

V.3 При допуснати технически грешки в описанието на определена оферта/предложение, валидно сключените договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако доставчикът не ги заличи съгласно приложимото законодателство, в който случай нито той, нито „Визит Травъл“ ООД ще дължат обезщетение на Потребителя извън връщане на заплатената сума.

V.4 „Визит Травъл“ ООД си запазва правото да спира Сайта по всяко време без основателна причина за това, включително поради актуализации, подобрения или профилактика. Администраторът не носи отговорност за вредите или щетите, настъпили от такова спиране.

V.5 При ползване на предоставения му достъп до електронната платформа Потребителят се задължава:

V.5.1 да спазва българското законодателство, приложимите европейски и чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

V.5.2 да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на каквото и да е престъпление или законово нарушение, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;

V.5.3 да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

V.5.4 да уведомява незабавно „Визит Травъл“ ООД за всеки случай на извършено нарушение или за опит да бъде извършено такова. Потребителят се задължава и да уведомява „Визит Травъл“ ООД и за всеки случай на неразрешено използване на неговите профил и/или парола, както и за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността;

V.5.5 да не се намесва в правилното функциониране на системата, включително да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения и др.;

V.5.6 да не извлича възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява чрез технически средства или по технически или друг начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на интернет сайта на „Визит Травъл“ ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

V.5.7 да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

V.5.8 да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

V.5.9 да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на своите данни и паролата; да поддържа информацията в профила си вярна и актуална;

V.5.10 да не зарежда, да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица и да не предоставя на „Визит Травъл“ ООД съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали, които противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави или са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото.

V.5.11 Потребителите са длъжни да изпълняват сключените помежду си договори съобразно уговореното и в определения срок. При спорове Потребителите следва да положат усилия да ги разрешат доброволно.

V.5.12 Потребителите – търговци се задължават да обявяват вярна и неподвеждаща информация. Предоставяните от тях стоки и услуги следва да отговарят на представените в офертата данни. Когато е налице отказ от договор, направен по предвидените в настоящите Общи условия правила или съобразно посоченото в конкретната оферта, Потребителят – търговец се задължава да върне заплатените от Потребителя – купувач суми.

V.6 В случай на нарушение на някое от правилата, включени в настоящите Общи условия, от страна на Потребител, „Визит Травъл“ ООД има право да изтрие и заличи потребителския профил на съответния Потребител, както и по своя преценка да забрани по-нататъшно използване на интернет сайта от този Потребител.

V.7 Всеки от регистрираните Потребители на сайта /промотиращи търговци или потенциални купувачи/ сам за себе си упълномощава „Визит Травъл“ ООД посредством поддържаната от дружеството информационна платформа samosega.com, да води преговори и/или да сключва договори, както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга, включително от името на упълномощителите безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретен Търговец и Потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние с авансово плащане.

V.8 С потвърждаване на настоящите Общи условия, без промяна на настройките, регистриращото се лице декларира, че е съгласно и приема да получава всички cookies на „Визит Травъл“ ООД, както и да ги съхранява върху твърдия диск. Въпреки това, всяко регистриращо се лице може да промени настройките на cookies, или да ги блокира по всяко време, като се води от настройките на интернет браузъра, който използва.

VІ. Технология за сключване на договори за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта samosega.com.

VІ.1 На интернет страницата samosega.com Потребителят – купувач има възможност да се запознае с всички публикувани оферти, с данните на Администратора, с данните за третите лице, промотиращи в съответния момент, както и с приложимите Общи условия и със специалните условията на договорите за продажба.

VІ.2 Във всяка оферта се съдържа необходимата за сключване и изпълнение на договора информация /включително данни за идентификация на Потребителя – продавач; подробно описание на стоката/услугата; редовна и промоционална цена; адрес или начин за предаване на стоката и изпълнение на услугата; условие ако такова е предвидено; период на валидност на ваучера/.

VІ.3 В случай че Потребителят желае да сключи договор посредством предоставената му платформа, той следва да направи електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние по метода за групово пазаруване по указания му начин и чрез авансово плащане по сметка на „Визит Травъл“ ООД. Договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен с получаване на потвърждение на електронната поща на Потребителя. За авансово платената сума „Визит Травъл“ ООД издава на Потребителя разписка или ваучер.

VІ.4 За да бъде закупен ваучер е необходимо наличието на активен профил в системата на сайта чрез извършена регистрация. Потребителят отговаря за всички действия, извършени чрез използването на сайта през неговия профил, включително сключени договори и извършени плащания. В случаите, в които Потребителят – купувач не желае да се регистрира, същият може да закупи съответния ваучер като въведе необходимата информация за сключването и изпълнението на договора.

VІ.5 Когато в публикуваната оферта е предвидено изпълнение на задължително условие, от което зависи действието на сключения въз основа на офертата договор и това задължително условие не се сбъдне, Доставчикът/Продавачът не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга. Срокът, в който се очаква условието да се сбъдне, се посочва в конкретната оферта. Рискът от несбъдване на условието е за Потребителя – купувач. За сбъдването на условието или за несбъдването му Потребителят – купувач получава на посочената от него електронна поща съответното съобщение най-късно в деня, следващ крайния срок, посочен в офертата.

VІ.6 Офертата е валидна от датата и часа на качването й в интернет платформата samosega.com до датата, която е посочена като краен срок.

VІ.7 Потребителят – купувач на стоката или услугата, може да се откаже от договора при определените във всяка оферта условия. В противен случай според уговореното Потребителят губи платения аванс или дължи заплащане на неустойка.

VІ.8 При несбъдване на задължително условие, при надлежно упражняване на право на отказ от договора от страна на купувача или поради неосъществяване на предложението по причина, стояща извън Потребителя – купувач, „Визит Травъл“ ООД, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, ако все още не ги е превел по сметка на търговеца – доставчик, има правото, но не и задължението, да възстанови сумата, заплатена от Потребителя-купувач по изрично негово искане като му я преведе по посочена банкова сметка. Ако сумата е заплатена от Потребителя – купувач онлайн чрез банкова карта посредством интегриран в samosega.com виртуален ПОС терминал, тогава възстановяването й може да бъде извършено директно по свързаната с картата банкова сметка. За времето от авансовото плащане до превеждането на сумата на промотиращия Потребител – търговец лихви и възнаграждения не се дължат. Връщане на суми и всякакви други преводи от страна на samosega.com чрез „Визит Травъл“ ООД към Потребителя-купувач се извършат до 14 дни от настъпване на основанието за връщане само и единствено по банков път, при което всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума са за сметка на Потребителя. В случай, че платената сума е преведена на Потребителя – доставчик/продавач и при реализиране на посочените в тази точка хипотези, то същият се задължава да възстанови на Потребителя-купувач заплатената по офертата сума в посочения срок.

VІ.9 Потребителят-купувач, след запознаване с Общите условия и текста на договора за покупко – продажба, се съгласява и декларира, че договорът за покупко – продажба се сключва не с „Визит Травъл“ ООД, а с изрично упоменато трето лице (търговец-продавач), което също е Потребител на сайта samosega.com – промотиращ търговец, използващ предоставената електронна платформа за реклама и реализиране на предлаганите от него стоки/услуги. „Визит Травъл“ ООД е само пряк представител и не е страна по договора за продажба. Ваучерът се издава от Доставчика/Продавача и той отговаря за изпълнението на договора си с Потребителя – купувач.

VІ.10 Авансовото заплащане на цената по договора се извършва по банков път, чрез дебитна или кредитна карта или чрез предоставената в сайта възможност за плащане, като извършването на плащането представлява едновременно доброволно изявление на Потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата и електронно волеизявление на същия, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал. Потребителят е уведомен, че при избиране на съответната опция той ще бъде автоматично пренасочен към страницата на доставчика на платежни услуги.

VІ. 11 Платените във връзка с приетите оферти суми от Потребителите като аванс се съхраняват от „Визит Травъл” ООД. Когато договорът влезе в сила /със заверяване на сметката на Администратора със заплатения аванс ако няма условие или при сбъдване на условието/ „Визит Травъл” ООД превежда платената като аванс сума на Потребителя – продавач. Ако условието не се сбъдне и договорът не влезе в сила платената като аванс сума се връща на Потребителя – купувач.

VІ.12 След сключване на договора, обработка на заявката от „Визит Травъл“ ООД и извършеното плащане, Потребителят получава в потребителския си профил в samosega.com и по електронната си поща съобщение за успешно полученото електронно волеизявление, което представлява потвърждение, че договорът е сключен и дава право на Потребителя – купувач да получи закупената от него стока или услуга. В случай че Потребител-купувач получи ваучер и не го използва при условията и в срока за предявяване, указани в съответната оферта, като същевременно не се откаже от сключения договор при определените във всяка оферта условия, Потребителят-купувач няма право да иска и да получи връщане на авансово заплатената от него цена (капаро, задатък, депозит), която остава като обезщетение за продавача. След изтичане на срока за предявяване на ваучера отговорността на продавача за неизпълнение отпада. В срока на предявяване на ваучера, купувачът има право да извърши резервация за получаване на закупената стока/услуга до 10 дни от изтичане срока на валидност на офертата с изричното съгласие на Потребителят-доставчик/продавач.

VІ.13 Всяка промяна в обстоятелствата по договора за продажба се съобщава на Потребителя чрез неговия профил и със съобщение на електронната му поща.

VІ.14 По всеки договор, породил действие между страните, Потребителят – търговец се задължава да предаде на Потребителя – купувач поръчаната стока или да извърши заплатената услугата във вид и по начин, определен в конкретната оферта. Потребителят – купувач легитимира правото си да получи съответната стока или услуга с документа, изпратен на електронната им поща след извършено плащане /ваучер/. Ако за получаване на стоката или услугата е необходимо да се извърши някакво допълнително действие /например явяване в офис за сключване на договор и т.н/ това ще бъде изрично посочено в офертата. Потребителят – купувач няма право да променя данните в предоставения му документ. Потребителят – продавач е длъжен да провери валидността на предоставения му от Потребителя – купувач документ и правото на последния да получи съответната стока или услуга, като след предаване на стоката, респ. предоставяне на услугата, да отрази изпълнението по договора в интернет платформата samosega.com.

VІ.15 Съгласявайки се с настоящите Общи условия, всеки Потребител потвърждава, че е запознат с правото си, предвидено в чл. 50 ЗЗП, а именно: ако не се касае за някое от изключенията, уредени в чл. 46 и чл. 57 ЗЗП, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от сключването на договора от разстояние с авансово плащане може да се откаже от договора, без да изтъква мотиви и да дължи обезщетение за това, освен разноските съгласно разпоредбите на закона. За упражняване на правото на отказ от договора, когато друго не е предвидено в офертата, Потребителят е длъжен преди изтичането на 14-дневния срок от сключването на договора да изпрати до „Визит Травъл“ ООД и до конкретния търговец, с когото е сключил договора, изрично изявление в свободен текст или да използва предвидената за целта електронна форма, достъпна на сайта samosega.com.

VI.16 Потребителят има право да се възползва от гаранционното и рекламационното законодателство, уредено в Закона за защита на потребителите, като го упражни срещу конкретното лице, с което е сключило договор.

VІІ. Правила относно услугите, предоставяни от „Визит Травъл“ ООД като туроператор и туристически агент.

VІІ.1 Дружеството „Визит Травъл“ ООД е регистрирано като туроператор и туристически агент. На сайта samosega.com същото ще предлага услуги от свое име, както и от името и за сметка на други туроператори. С настоящите Общи условия се уреждат правилата, приложими към договорите, сключени с „Визит Травъл“ ООД. Когато действа като Туроператор при издаване на ваучери и сключване на договори по Закона за туризма Дружеството действа от свое име и за своя сметка.

VІІ.2 Предлаганите чрез сайта samosega.com от „Визит Травъл“ ООД в качеството му на туроператор туристически услуги са следните:

VІІ.2.1 екскурзии и почивки с автобус и/или със самолет в страната и чужбина;

VІІ.2.2 хотелски резервации в страната и чужбина.

VІІ.3 Общи правила за всички предлагани от „Визит Травъл“ ООД в качеството му на туроператор и туристически агент услуги.

VІІ.3.1 Потребителят може да закупи избраната от него туристическа услуга като използва интернет портала samosega.com.

VІІ.3.2 За всеки предлаган туристически пакет на Потребителите се предоставя предварително информация чрез стандартен формуляр, като същият ще бъде достъпен чрез хиперлинкове към съответната оферта или на хартиен носител. Формулярът съдържа изискуемата по чл. 82 от Закона за туризма информация. Предоставената информация е задължителна за страните. Ако се налага промяната й преди да е сключен договор за ту-ристически пакет, то Потребителят ще бъде незабавно уведомяван.

VІІ.3.3 Сроковете за записване за резервация са от датата на нейното публикуване в платформата samosega.com до 7 дни преди датата на заминаване. Ако конкретните обстоятелства налагат изменение на това правило то ще бъде отразено в съответната оферта. При наличие на свободни места и на възможност записвания могат да се правят и след посочените срокове.

VІІ.3.4 За да бъде сключен договор е необходимо да бъде направена резервация, да бъде изразено съгласие с настоящите Общи условия и с конкретните условия по всяка оферта, да бъдат предоставени необходимите данни /конкретно посочени в настоящите общи условия и във всяка оферта/, да бъде заплатен депозит когато офертата го предвижда или пълната стойност на услугата в останалите случаи.

VІІ.3.5 Плащането на пълната сума може да бъде извършено еднократно или разс-рочено /в зависимост от конкретните условия и възможности, посочени във всяка една оферта/ по посочените в настоящите Общи условия начини.

VІІ.3.6 Категоризацията на туристическите обекти за настаняване се извършва съобразно особеностите в законодателството на всяка конкретна държава. Информацията за удобствата и услугите, предлагани от всеки хотел, както и приложените към офертите снимки, се предоставят от самите хотели и места за настаняване.

VІІ.3.7 Загубите, които са настъпили за Потребителите – туристи, анулирали резервация или отказали се от заплатените услуги или част от тях, извън посочените в настоящите Общи условия и в конкретните оферти правила и възможности, остават за сметка на Потребителите. „Визит Травъл“ ООД не носи отговорност за обезщетяване на посочените загуби.

VІІ.3.8 Загуби, настъпили в резултат на действия на гранични или митнически служби, авиокомпании, автобусни, железопътни и др. превозвачи, включително пропускане на част или на цялата услуга, остават в тежест на Потребителите. „Визит Травъл“ ООД не носи отговорност за действията на изброените лица.

VІІ.3.9 Потребителят – турист има право да предяви рекламация в срок до 2 години след използване на туристическата услуга, но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието с договореното. Рекламациите могат да бъдат правени по електронната поща, посочена за кореспонденция в samosega.com, по телефона или по пощата на адреса за кореспонденция. Към рекламацията Потребителите следва да представят всички доказателства, които са събрали. За достоверност на рекламацията е добре към нея да се приложи протокол, подписан от администрацията на обекта за настаняване, приемащото туристическо дружество и самия Потребител. Същите се завеждат в нарочно водена книга за рекламации. В 30 дневен срок от получаване на рекламацията „Визит Травъл“ ООД уведомява Потребителите за решението си дали рекламацията е основателна или не. Туроператорът носи отговорност само за услуги, включени в офертата. За рекламации на услуги, избрани от Пътуващите по време на самото пътуване от външни доставчици на услуги Туроператорът не носи отговорност и не приема рекламации по тях.

VІІ.4 Правила, приложими за извършване на хотелски резервации, направени от „Визит Травъл“ ООД в качеството му на туроператор:

VІІ.4.1 Записването за ползване на туристическата услуга „хотелско настаняване“ се прави чрез информационната платформа samosega.com. За да е валидна и обвързваща направената от Потребителя резервация е необходимо същият да изрази съгласието си с настоящите Общи условия и с условията на конкретната туристическа услуга, както и да бъде заплатено дължимото от Потребителя – турист първо плащане /депозит/.

VІІ.4.2 В сайта samosega.com са достъпни описание на офертите, предоставяни от Туроператора, както и тяхната крайна цена, допълнителни условия, възможност за предоставяне на пакети и какво е включено във всяка една оферта. Резервацията се извършва след заплащане на посоченото в офертата капаро или на пълния размер на цената по посочените начини. Всички разходи, произтичащи от заплащането на сумата /включително банковите такси и комисионни/ са за сметка на Потребителя. Плащанията следва да бъдат извършвани в посочената в офертата валута. В случай на заплащане във валута, различна от посочената в офертата, ще бъде приложен обменният валутен курс на съответната трансферираща финансова институция, приложим към датата на плащането.

VІІ.4.3 Резервацията и гаранциите по нея влизат в сила от момента на заверяване на сметката на Туроператора/туристическия агент с дължимата сума независимо от начина на плащането й. В периода на извършване на обработка на плащането /между заплащане на сумата и заверяване на сметката/, Туроператорът/туристическият агент не носи отговорност ако свободните места за избраната туристическа услуга бъдат изчерпани. Ако е налице такава хипотеза „Визит Травъл“ ООД ще възстанови заплатените суми по посочена от Потребителя банкова сметка.

VІІ.4.4 Когато резервацията предвижда заплащане на капаро/депозит остатъкът до крайната цена следва да бъде заплатен в посочения в офертата срок. Ако това не бъде направено, резервацията се счита автоматично за анулирана, Потребителят губи платеното капаро, а „Визит Травъл“ ООД има право да задържи същото.

VІІ.4.5 След като Потребителят получи потвърждение за сключен договор същият влиза в сила и става задължителен за страните в своята цялост.

VІІ.4.6 Когато резервацията се извършва в рамките на 7 календарни дни преди планираната дата за осъществяване на туристическата услуга Потребителят следва да заплати пълната стойност на туристическата услуга, за да могат условията в нея да влязат в сила за страните и да ги обвържат.

VІІ.4.7 Условията за заплащане, отказ или анулиране на съответната резервация са посочени в настоящите Общи условия и във всяка една оферта. Същите са съобразени със законодателството в Република България, както и с политиката на лицата, предоставящи съответната услуга.

VІІ.4.8 Анулирането на резервация трябва да бъде извършено по електронен път чрез обявената за кореспонденция електронна поща на „Визит Травъл“ ООД в сайта samosega.com. То може да бъде направено само от електронната поща, заявена от Потребителя при регистрацията му или при предоставянето на данни за сключване на договор.

VІІ.4.9 Когато Потребителят желае допълнителни услуги или има специални изисквания извън предлаганите от Туроператора, възможността за подсигуряването им се потвърждава допълнително. Ако за тях се изисква допълнително плащане Потребителят ще бъде информиран дали трябва да извърши същото по сметка на „Визит Травъл“ ООД или на място.

VІІ.5 Правила, приложими във връзка с дейността на „Визит Травъл“ ООД в качеството му на туроператор и туристически агент /за всички видове предлагани от дружеството туристически услуги/.

VІІ.5.1 Записването за ползване на всяка една туристическата услуга се прави чрез информационната платформа samosega.com. За да е валидна и обвързваща направената от Потребителя резервация е необходимо същият да изрази съгласието си с настоящите Общи условия и с условията за конкретната туристическа услуга, да бъде заплатено дължимото от Потребителя – турист първо плащане /капаро, депозит/ и да бъде издаден на негово име електронен ваучер. Когато резервацията е направена чрез туристически агент всички свързани с нея въпроси се уреждат само чрез него.

VІІ.5.2 Ваучерът се издава от името на доставчика/организатора на туристическата услуга.

VІІ.5.3 Задължения на Потребителите:

А. За всички екскурзии или почивки, включително тези в Република България и тези, които включват каквото и да е влизане, посещение, настаняване, трансфер или преминаване през страни – членки на Европейския съюз, Потребителите-туристи трябва да си осигурят и да носят със себе си валидна лична карта със срок на валидност не по-малко от 6 /шест/ месеца към последната дата /датата на връщане/ от туристическата услуга.

Б. За екскурзии или почивки, които включват каквото и да е влизане, посещение, настаняване, трансфер или преминаване през страни извън Европейския съюз, Потребителите-туристи трябва да си осигурят и да носят със себе си валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малко от 6 /шест/ месеца към последната дата /датата на връщане/ от туристическата услуга.

В. За лица под 18 години, които ще посетят почивка или екскурзия или ще ползват друга туристическа услуга, следва да бъде осигурен валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малко от 6 /шест/ месеца към последната дата /датата на връщане/ от туристическата услуга. За лица под 18 години, които пътуват сами или с единия си родител, е необходимо да бъде осигурен оригинал и няколко копия от нотариално заверена декларация на български и английски език от двамата родители, в която същите изразяват съгласието си детето им да пътува в чужбина като посочат конкретните държави, които ще бъдат посетени или през които ще бъде преминато.

Г. Ако конкретната държава изисква виза такава следва да бъде издадена. В тези случаи Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предостави намиращите се у него необходими документи /доказателства за направена хотелска и/или самолетна резервация, ваучер, автобусни, ж.п. или самолетни билети, застрахователна полица/. Издаването на виза зависи от конкретното посолство, а не от Туроператора. Потребителите следва сами да заплатят таксата за издаване на виза, като същата не се включва в цената на туристическата услуга.

Д. Във всяка конкретна оферта ще бъдат посочвани необходимите за осъществяването й документи. Потребителите са длъжни да ги подсигурят и да ги носят по време на екскурзиите и почивките.

Е. Потребителите са длъжни да заплатят в уговорените срокове и в пълен обем стойността на туристическата услуга/туристическия пакет.

Ж. Да спазват законите на страната, в която пътуват и да не напускат самоволно държавите, които посещават като част от предоставената им туристическа услуга. При пътувания в група Потребителите следва да спазват поведение, изискуемо за такива случаи, както и да съобразяват поведението си с водача на групата. В случаите, когато турист не спазва тези правила, предизвиква раздразнение у останалите туристи, персонала или трети лица, причинява им неудобства и вреди или ги обижда, и след отправено предупреждение, ще бъде изискано от туриста да напусне групата на първото възможно място. В този случай Туроператорът няма задължение да поема разходите му за връщане в началната точка на екскурзията, нито да го обезщетява за причинените неудобства и предсрочното прекратяване на пътуването.

З. Когато пътуването е в страна с повишен риск от инфекциозни заболявания Пътуващият следва да премине през изискуемите от международните медицински изисквания профилактични прегледи.

И. При нанесени от Потребителя щети върху превозните средства, хотелите или трети лица, Потребителят е длъжен да ги обезщети на място за своя сметка. Ако Потребителят бъде задържан от контролните органи на дадена държава той носи сам отговорност за себе си. Туроператорът единствено може да му съдейства като уведоми съответното дипломатическо или консулско представителство на държавата, от която произхожда Потребителят.
Й. Потребителят следва да предостави на Туроператора актуална лична информация за изпълнение на сключения договор. За всяка промяна в предоставената информация Потребителят сам заплаща такса за извършването й ако такава се изисква и дължи от изпълнителите на туристическата услуга.

К. Потребителят трябва да спазва правилата на мястото за настаняване. Ако друго не е посочено, настаняването в обектите за преспиване е след 14 часа, а стаята следва да бъде освободена до 12 часа. Всеки по-дълъг престой подлежи на заплащане от страна на Потребителя. Всички включени в пакета услуги, предоставяни от съответното място за настаняване, могат да се ползват в периода между настаняването и напускането. Използването на услугите извън посочения период следва да се заплатят от Потребителя допълнително. Потребителите следва да спазват правилата за хранене на съответния хотел съобразно заплатената услуга.

Л. Потребителят трябва да спазва реда за настаняване в превозното средство. С предимство при настаняване се ползват инвалидите, възрастните хора /над 75 годишна възраст/, бременните жени и семействата с малки деца. Настаняването в превозното средство се извършва по реда на записване.

VІІ.5.4 Потребителят има право да прехвърли правата и задълженията си по сключения с Туроператора договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор. Това право Потребителят може да упражни в не по-късно от 7 дни преди започване изпълнението на туристическия пакет/туристическата услуга. В тези случай Потребителят и третото лице стават солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или разходи, произтичащи от прехвърлянето. Третото лице следва да декларира, че е запознато с условията на договора и с предоставяната туристическа услуга и ги приема, както и че се съгласява с извършеното прехвърляне. Това право няма да може да бъде приложено в случаите, когато по условията на превозвачите не се допуска промяна в лицето, което ще ползва техните услуги.

VІІ.5.5 Срещу допълнително заплащане Потребителят може да сключи застраховка „Отмяна на пътуване“. Посочената застраховка се сключва срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката, като същата покрива всички направени разноски. Застраховката „Отмяна на пътуване“ се сключва в срок до 5 дни след подписване на договора и извършване на първото плащане.

VІІ.5.6 „Визит Травъл“ ООД препоръчва за организираните в рамките на Европейския съюз екскурзии Потребителите да си осигуряват Европейска здравна карта.

VІІ.5.7 Задължения на „Визит Травъл” ООД при сключване на договор като туроператор:

А. да осигури и предостави на Потребителя закупената от него туристическа услуга/туристически пакет съобразно уговореното в настоящите Общи условия и в специалните условия на договора;

Б. да предложи на Потребителя сключване на доброволна или задължителна застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста” при пътувания извън страната /в съответствие с обичайните условия на лицензираните застрахователни дружества/, като предостави застрахователната полица на Потребителя преди пътуването или я държи на разположение на Потребителя чрез свой представител по време на пътуването. При искане от страна на Потребителя и срещу допълнително заплащане „Визит Травъл” ООД осигурява възможност за сключване на застраховка за допълнителни рискове, както и за сключване на посочената застраховка при индивидуално пътуване извън страната. Застраховка може и да не се сключи когато туристът представи пред Туроператора валидна полица за сключена дългосрочна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване. В посочения случай Туроператорът запазва копие от застраховката към договора за пътуване;

В. Да опише във всяка оферта категорията на местата за настаняване и хранене, вида на стаята и съответно възможността за избор на вид стая.

Г. Да окаже подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ като му осигури информация относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ, както и да му окаже съдействие да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги. Когато затруднението е причинено умишлено или по небрежност от самия турист Туроператорът може да изиска да му бъде заплатена разумна такса за оказаното съдействие.

Д. Туроператорът се задължава да предприеме всички необходими мерки, предвидени в европейското и националното законодателство относно правата на хората с увреждания и хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен, автобусен или воден транспорт.

VІІ.5.8. Пълната информация за стойността на туристическата услуга, начинът и сроковете за плащане се предоставя във всяка конкретна оферта. Ако не е посочено друго, авансово следва да бъде заплатена от 30 до 50 % от цялата стойност на услугата, като за резервации за почивни дни и официални празници, Нова година и Великден авансовото плащане е в размер на 50% от пълната цена. Остатъкът от плащането следва да бъде направено до 15 дни преди началната дата на предоставяне на услугата, а за Нова година и Великден – до 30 дни преди тази дата.

VІІ.5.9. Ранните записвания са валидни при резервации, направени в рамките на обявените в офертата дати и при 30 % заплащане на цената на пакета.

VІІ.5.10 Възможно е да бъде извършена промяна на цената на туристическия пакет/туристическата услуга ако е предвидено в съответния договор и при наличието на следните случаи: промяна на цената на превоза на пътници, която е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия; промяна в размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнение на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища или летища; обменни курсове, отнасящи се за туристическия пакет. Промяната на цената трябва да бъде икономически обоснована и да съответства на изменението на разходите. Тази промяна може да бъде извършена до 20 дни преди началната дата за предоставяне на услугата. Туроператорът следва да уведоми Потребителя за настъпилата промяна в цената, както и за причините за настъпването й, в 3 дневен срок. Уведомлението следва да е направено на траен носител. Когато увеличението е повече от 8 на сто от общата цена на туристическия пакет на Потребителя се предоставят възможностите, описани в точка VІІ.5.12. Потребителят има право намаление на цената на туристическия пакет ако е настъпило намаление на някой от посочените разходи.

VІІ.5.11 Преди започване изпълнението на туристическия пакет Туроператорът не може да променя едностранно клаузи в договора за туристически пакет, различни от посочените в точка VІІ.5.10, освен ако: Туроператорът си е запазил това право в договора; промяната е незначителна; Туроператорът информира пътуващия по ясен, разбираем и видим начин на траен носител.

VІІ.5.12 Ако Туроператорът направи съществена промяна в клаузите на сключения с Потребителя договор или не може да изпълни някое от приетите специфични изисквания, както и в случай че увеличи цената с повече от 8 на сто, той е длъжен да го уведоми за тази промяна по посочената електронна поща или адрес за кореспонденция в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. До 3 дни от получаване на уведомлението от Туроператора, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването, Потребителят трябва да го извести за своето решение да прекрати договора или да приеме предложената промяна. Ако Потребителят не е съгласен с извършената промяна, той може да се откаже от договора без да дължи обезщетение или неустойка, в който случай Туроператорът му възстановява заплатените суми в определения в настоящите Общи условия срок, освен ако Потребителят не избере друг туристически пакет – заместител със същото или с по-високо качество. Ако е предложен пакет с по-ниско качество Потребителят има право на съответното намаление на цената. За съществена промяна по смисъла на настоящата разпоредба не може да се приеме замяната на транспортното средство, както и замяната на хотел или заведение с друг от същата или по-висока категория или клас без да е направена промяна на цената на услугата; промяната в часа на тръгване или в часа на пристигане. С приемане на настоящите Общи условия Потребителят е уведомен за съществуването на възможност за промяна на условията на сключваните от него договори.

VІІІ. Правила, приложими при издаване на туристически ваучер:

VІІІ.1 Туристическият ваучер се издава на туриста, когато се предоставя основна и/или допълнителна туристическа услуга или след сключване на договора за туристически пакет.

VІІІ.2 Туристическият ваучер ще се издава като електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП. Същият ще съдържа задължителните реквизити, предвидени в чл. 73, ал. 5 ЗТ.

VІІІ.3 Потребителят следва да е представил всички необходими данни, касаещи избраната от него туристическа услуга. Във всички случаи ваучерът се издава след сключване на договор по чл. 82, ал. 1 ЗТ. Този договор се счита за сключен като електронен документ чрез средствата на информационната платформа, с потвърждение и съгласие чрез извършване на дължимото от Потребителя – турист първо плащане.

VІІІ.4 Когато бъде направена онлайн резервация чрез платформата samosega.com електронният туристически ваучер се издава автоматично от резервационната система на Туроператора след приемане на условията по конкретната оферта, извършване на плащане и предоставяне на всички необходими данни, касаещи туристическата услуга. Когато всички посочени условия бъдат изпълнени ваучерът се изпраща на посочената от Потребителя електронна поща.

VІІІ.5 Потребителят – турист или туристическият агент следва да потвърдят получаването на ваучера чрез обратно съобщение с уведомление за постъпило в електронната поща електронно съобщение с прикачен към него ваучер. Това действие се извършва чрез активиране на изпратения с електронното съобщение линк в посочената от потребителя електронна поща.

VІІІ.6 За да бъдат гарантирани автентичността на произхода и ненарушимостта на съдържанието на електронния ваучер Туроператорът, който издава ваучера, създава подходяща защита на файла срещу промени.

VІІІ. 7 За туристическа услуга, която не е част от туристически пакет или за която от доставчика на съответната услуга не се издава документ, Туристическият агент се издава резервационна бланка по предвидения в Закона за туризма ред и с посоченото в същия съдържание.

ІХ. Форсмажор, непреодолима сила и други обстоятелства, които водят до промяна в договора.

ІХ.1 За форсмажорни обстоятелства и за непреодолима сила се считат такива обстоятелства, поради които договорът не може да бъде изпълнен или изпълнението му се забавя, като за това вина няма нито една от страните. Това са обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени и/или не могат да бъдат преодоляни от страните при добросъвестно изпълнение на техните задължения. Форсмажор и непреодолима сила са: влошени метеорологични условия; усложнена обстановка по пътищата; забавяне на гранични пунктове; оказване на помощ на турист; национални и религиозни празници; масови обществени мероприятия; стачки; военни и политически конфликти и ограничения; природни бедствия; промяна в работното време на музеи и туристически обекти, настъпило непосредствено преди началната дата на предоставяне на услугата или по време на предоставянето й; технически проблеми и аварии на превозното средство непосредствено преди пътуването или по време на пътуването, както и други изключителни обстоятелства от посочения вид.

ІХ.2 В случай на настъпване на събитие от описаните в предходната точка, Туроператорът си запазва правото да размества програмата с оглед конкретно възникналата ситуация, за да може да я изпълни в пълния й обем или възможно най-близко до него. В тези случаи същият не носи отговорност и не дължи на Потребителите обезщетения или неустойки. Когато стоката или услугата не могат да бъдат предоставени или когато форсмажорните обстоятелства се отнасят до Потребителя – купувач, то авансово заплатените от него суми му се възстановяват в пълен размер, като от тях се приспаднат съответните разноски и такси, които са извършени и които не подлежат на връщане.

ІХ.3 В определени случаи за осъществяване на туристическа услуга или за спазване на ценовите условия ще бъде поставяно изискване за минимален брой туристи. В офертата и в договора за туристическа услуга ще бъдат посочените този минимален брой туристи и крайният срок, в който потребителите ще бъдат уведомени, че екскурзията няма да се състои поради недостатъчен брой на записалите се лица.

Х. Откази, анулации, отговорност и рекламации.

Х.1 Правила относно сключваните между Потребителите на интернет платформата договори за покупко-продажба на стоки или предоставяне на услуги.

Х.1.1 Правото на потребителите да извършат рекламация е уредено в Закона за защита на потребителите и в настоящите Общи условия. Рекламацията се подава писмено в определените в закона срокове като същата трябва да е подкрепена със съответните доказателства. В срок от 30 дни от получаване на рекламацията Потребителят – търговец, предоставил стоката или услугата, е длъжен да уведоми Потребителя за своя отговор.

Х.1.2 Потребителят има право без да дължи обезщетение или неустойка, както и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни считано от датата на сключване на договора за договори за услуги или от получаване на стоката. Това право не важи в следните случаи:
– за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
– за доставка на стоки или предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които търговецът не е в състояние да контролира;
– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова индивидуална поръчка;
– за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
– за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
– за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
– за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
– за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение.

Х.1.3 Правото на отказ от договора може да бъде упражнено преди предоставяне на стоката, респ. услугата. След предоставянето им за възможността за отказ се прилагат правилата на Закона за защита на потребителите.

Х.1.4 Неустойките или таксите, които се удържат за сметка на Потребителя при отказ, който не е направен съгласно правилата на настоящите Общи условия или конкретните специални за офертата условия, са изчерпателно описани в съответната оферта. Ако в офертата не е посочено друго се приема, че при неправомерен отказ Потребителят губи стойността на заплатеното капаро/депозит. Същото правило се прилага и в случаите на мълчалив отказ от договора – когато Потребителят не заплати в срок пълната стойност на стоката, респ. услугата. Ако е заплатена пълната стойност на стоката/услугата при отказ се счита, че неустойката е в размер на 10 % от нея, като останалата сума се връща на Потребителя.

Х.І.5. В случаите на неизпълнение от страна на Потребителите – търговци на Потребителите – купувачи се възстановява платената по офертата сума и доказаните вреди.

Х.2 Правила, приложими към договорите, свързани с предоставяне на туристически услуги, включително за хотелско настаняване.

Х.2.1 Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет. В посочените в настоящите Общи условия случаи Потребителят следва да заплати на Туроператора подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.

Х.2.1.1 Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет преди да е започнало изпълнението по него без да заплаща никаква такса за прекратяване в следните случаи:
– при непреодолими или извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се на мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. В посочения случай пътуващият има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение;
– при отказ, направен в срок от 48 часа от внасяне на депозита по направената резервация.

Х.2.1.2 Ако в офертата не е посочено какви такси се дължат, „Визит Травъл“ ООД определя следните общи такси, дължими от Потребителите при направен отказ от туристически пакет/услуга в страната и чужбина:

– (след 48-ия час до 60 дни преди началната дата на пътуването – 10% от пълната стойност на пакета;
– от 59-ия ден до 45 дни преди началната дата на пътуването – 30% от общата стойност на пътуването, а за пътувания в периода на Нова година и Великден и за официалните празници – 50% от общата стойност на пакета;
– от 44-ия ден до 15 дни преди началната дата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването, а за пътувания в периода на Нова година и Великден и за официалните празници – 100% от общата стойност на пакета;
– по – малко от 14 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пакета;

Х.2.2 В случай, че при анулацията се дължат такси за прекратяване или други глоби и такси за анулиране на издадени вече самолетни, фериботни или автобусни билети, които са част от пакетната цена на пътуването, се прилагат тарифите и правилата и условията за анулация на съответния превозвач /авиокомпания, автобусна компания или фериботна компания/. Всички такси, неустойки или други разходи, настъпили в резултат на отказа, се поемат от Потребителя – турист отделно от уговорените в предходната точка неустойки, дължими към туроператора и независимо от причината поради, която отказът е направен /включително форсмажорни обстоятелства и непреодолима сила/.

Х.2.3 В случаите когато не е заплатена пълната стойност на туристическата услуга/туристическия пакет и туристът се забави с плащането й въпреки отправеното от Туроператора предупреждение се приема, че Потребителят – турист се е отказал от сключения договор. Поради прекратяването на договора по негова вина Потребителят – турист дължи да заплати на Туроператора неустойка в определените в чл. Х.2.1 размери.

Х.2.4 Туроператорът не носи отговорност за: качеството и времевото изпълнение на туристическите и другите услуги, които допълват основната туристическа програма, изпълняват се от трети лица и са описани в специални допълнителни документи за изпълнението им; за транспортните услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им /билети/: фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети и др. В тези случаи административната, материалната и моралната отговорност се носи от конкретния изпълнител на услугата. Взаимоотношенията между посочените трети лица и Потребителя се уреждат в съответните документи и от конкретното законодателство.

Х.2.5 Туроператорът не носи отговорност при анулация или прекъсване на пътуването поради лични причини на Потребителя; при загуби или повреди на багажа по време на пътуването; за откраднати или загубени вещи по време на престоя или по време на път; за вреди, причинени в резултат на поведение на Потребителя или на трето лице; Туроператорът не носи отговорност при промяна на цената на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят с отделен документ /билет/, включително фериботни такси, такси за сигурност на гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не може да бъде основателна причина за отказ от пътуването.

Х.2.6 Туроператорът не носи отговорност в случаите на влошаване на здравословното състояние на туристите по време на програмата. Същият единствено осигурява възможност за сключване на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ със съответния лимит за злополука, спасителни и медицински разходи.

Х.2.7 Туроператорът не носи отговорност и не дължи възстановяване на заплатената сума за туристическото пътуване в случай на отказ на съответните гранични служби да допуснат влизане или излизане на Потребителя – турист от съответната държава. В тези случаи Туроператорът не дължи и поемане на разходите и услугите по връщане на Потребителя-турист в съответната изходна дестинация.

Х.2.8 В случай на неизпълнение или на неточно изпълнение от страна на Туроператора или на лица, на които е възложил изпълнение на услугите, включени в договора за туристически пакет, той се задължава да компенсира Потребителя за доказаните вреди, настъпили в резултат на неизпълнението или неточното изпълнение. При навременно съобщено и установено нарушение или при невъзможност за изпълнение на част от туристическите услуги Туроператорът осигурява предприема в Закона за туризма действия. Горната граница на обезщетението, което Туроператорът ще изплати на Потребителя – клиент за настъпили за него в резултат на пътуването вреди, е трикратния размер на цената на туристическия пакет, освен когато е налице телесна повреда или в случаите на вреди, причинени умишлено или поради небрежност от Туроператора или неговите служители. По-големи суми няма да бъдат изплащани дори и да са доказани от Потребителя.

Х.2.9 Обезщетение по предходната точка не се дължи когато липсата на съответствие се дължи на:
– пътуващия;
– трето лице, несвързано с предоставяне на включените в договора за туристически пакет туристически услуги, чието поведение не е можело да бъде предвидено или предотвратено;
– непреодолими и извънредни обстоятелства.

Х.2.10 Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора не може да бъде по-голяма от тези ограничения.

Х.2.11 При дублиране на стаи Туроператорът има право да настани Потребителите – туристи в хотел от същата или по-висока категория без да дължи неустойка за това.

Х.2.12 Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на пътуващия изцяло всички плащания по договора без да дължи допълнително обезщетение в следните случаи:
– Минималният брой участници, посочен в договора, не е изпълнен. Уведомлението до Потребителя за прекратяването на договора следва да бъде направено в посочените срокове:
• до 20 дни преди започване на изпълнението по туристическия пакет в случай на пътуване с продължителност по-голяма от 6 дни;
• до 7 дни преди започване на изпълнението по туристическия пакет в случай на пътуване с продължителност от 2 до 6 дни;
• 48 часа преди започване на изпълнението по туристическия пакет в случай на пътуване с продължителност по-малко от 2 дни.
– Туроператорът е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил пътуващия за прекратяване на договора без необосновано забавяне преди започване на изпълнението по туристическия пакет.

Х.3 Всички промени и откази от пътуване следва да бъдат заявени и извършени лично от Потребителя писмено, чрез заявената при регистрацията електронна поща или чрез информационната платформа на samosega.com. Отказът следва да бъде направен в свободна форма, като в същия следва да са посочени следните обстоятелства: данни за идентификация на Потребителя; пълно описание на офертата, от която Потребителя се отказва; ясно изразено желание за прекратяване на сключения договор и за отказ от предоставяне на стоката или услугата по съответната оферта; причини за прекратяване на договора и дали Потребителят – купувач счита, че същите са уважителни; начин за възстановяване на заплатените суми. Отказът се препраща на Потребителя – търговец.

Х.4 След като получи съобщението за отказ от договор и ако платените по него суми се намират все още в държане на Администратора или ако договорът е сключен с „Визит Травъл” ООД в качеството му на туроператор или туристически агент, същият преценява съобразно конкретния случай дали отказът е направен надлежно или не, налице ли са уважителни причини за него или не, както и дали по него следва да се направи удръжка поради възникнало задължение за обезщетение или неустойка/такса. След като вземе решение Администраторът уведомява Потребителя по посочената от него електронна поща за приемането на отказа и за последиците от него. Ако „Визит Травъл” ООД е действал в качеството си на посредник между потребителите и е предал платените суми от Потребителя – купувач на Потребителя – търговец, то Потребителят – купувач следва да се обръща директно към Потребителя – търговец за връщането им. В тези случаи „Визит Травъл” ООД може единствено да съдейства за доброволното разрешаване на спора.

Х.5 В случай че Потребителят – купувач упражни надлежно и по посочения ред в настоящите Общи условия или в специалните такива правото си на отказ, ако платените суми все още се намират в държане на „Визит Травъл“ ООД или същият е действал като туроператор или туристически агент, Дружеството се задължава да възстанови на Потребителя в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят я е върнал за своя сметка и е уведомил за това търговеца. Платените суми се изплащат на Потребителя по посочена от него банкова сметка.

Х.6 Когато отказът е направен не по предвидения в настоящите Общи условия или в специалните такива ред или след изтичане определения срок и за него не могат да се приложат правилата на предходната разпоредба, то Потребителят – купувач следва да понесе съответната предвидена имуществена отговорност. Ако заплатените от Потребителя суми все още се намират в държане на „Визит Травъл” ООД или когато Дружеството е действало като туроператор или туристически агент то връща на Потребителя платените суми след като удържи дължимата неустойка или такса и стойността на направените разходи, ако има такива. Удържаните суми се превеждат на Потребителя-търговец или остават като обезщетение за „Визит Травъл” ООД /когато договорът е сключен с него/. Посочените правила се прилагат и в случаите когато потребителят – купувач е закупил ваучер, но не се е възползвал от него в посочените в офертата срокове. Ако парите са вече преведени на Потребителя – търговец, то Потребителя – купувач следва да се обръща директно към него. Отношенията между страните във връзка с платените суми следва да се уредят доброволно, а когато няма взаимно съгласие – по съдебен път.

Х.7 С изключение на случаите, когато Потребителят е сключил договор с „Визит Травъл” ООД в качеството му на туроператор или туристически агент, посоченото дружество не е страна по договорите, сключени от разстояние. Страни по тези договори са Потребителя – продавач и Потребителя – купувач. В този смисъл „Визит Травъл” ООД няма никакви задължения по сключения между посочените лица договор, като дружеството не носи и имуществена отговорност, включително и в случаите на упражнено право на отказ от страна на потребителите и задължение на съответния търговец да заплати авансово платените суми. При поискване от страните „Визит Травъл” ООД може да съдейства за доброволно уреждане на възникналия спор.

Х.8 Сключен договор чрез интернет платформата samosega.com не може да бъде прекратен поради по-ниски цени на друга оферта. Промоциите и намаленията са валидни само за съответната оферта и от деня на обявяването й.

Х.9 Потребителят не дължи авансово плащане, преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ, по отношение на следните договори:
– договор за разпределено във времето право на ползване на собственост сключен за срок, по-дълъг от една година, чрез който потребител срещу заплащане придобива право да ползва един или няколко имота или друга движима собственост, използвана за настаняване с нощувка за повече от един период на обитаване.
– договор за дългосрочни ваканционни продукти сключен за срок, по-дълъг от една година, чрез който потребител срещу заплащане придобива право да ползва отстъпки или други предимства при настаняване за определен период от време заедно със или без предоставяне на транспорт или други услуги;
– договор за препродажба, по силата на който търговец срещу заплащане съдейства на потребител да продаде или закупи разпределено във времето право на ползване на собственост или дългосрочен ваканционен продукт;
– договор за замяна, чрез който потребител срещу заплащане се включва в схема за замяна, в която срещу временно предоставяне на други лица на правата, произтичащи от негов договор за разпределено във времето право на ползване на собственост, получава достъп до имот или друга движима собственост, използвана за настаняване с нощувка или други услуги.

ХІ. Защита на лични данни.

ХІ.1 „Визит Травъл“ ООД като дружество, стопанисващо интернет платформата samosega.com и като дружество, регистрирано като туроператор и туристически агент, е администратор на лични данни. В настоящите Общи условия е предоставена информация за идентифицирането на Администратора. В дейността си „Визит Травъл” ООД ще се стреми да спазва европейските регламенти, българското законодателство и всички установени правила и принципи за защита на личните данни.

ХІ.2 „Визит Травъл” ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия и необходима за изпълнение на сключените договори и спазване на нормативните разпоредби, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

ХІ.3 Ограниченията по т. 1 не се прилагат, в случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „Визит Травъл” ООД има право да предостави личната информация на Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

ХІ.4 При регистрация в интернет платформата samosega.com Потребителят следва да отбележи дали желае да получава на предоставената електронна поща рекламни или други търговски съобщения от „Визит Травъл” ООД или от другите търговци, които използват платформата. Във всеки един момент Потребителят може да заяви, че желае или че не желае повече получаване на посочената информация.

ХІ.5 Потребителят се съгласява на посочената от него електронна поща да му бъде изпращана информация във връзка със закупените оферти, да бъде уведомяван, че за получаване на определена услуга се изисква предварителна резервация, която не е направена, както и че дължи заплащане на допълнителни суми. Потребителят се съгласява с него да се свързват и трети лица, включително фирмата, която ще извърши куриерската услуга по доставяне на поръчаната стока.

ХІ.6 С регистрацията си в samosega.com Потребителят – промотиращ търговец, приема и се съгласява с правото на всеки Потребител на сайта, който с ваучер по оферта ползва предлаганите от Потребителя – търговец услуги, да публикува в сайта samosega.com мнението си за качеството на предлаганите услуги чрез отзиви и/или цифрови оценки, достъпни и видими в профила на търговеца в същия сайт. Във връзка с тази оценка търговецът има правото да публикува на отзива и оценката на купувача. Купувачът няма право да публикува отзиви с текст, който би могъл да бъде квалифициран като дискриминиращ и/или накърняващ морала и добрите нрави. В тези случаи Администраторът има правото да заличи и/или да направи недостъпен публикувания текст. Администраторът не носи никаква отговорност за публикуване от Потребителя – купувач на неверни твърдения, които биха могли да увредят доброто име и/или бизнеса на търговеца. Търговецът има правото да търси от купувача отговорност за причинени вреди в резултат на публикувани неверни твърдения. Съгласието с тази клауза от Общите условия е задължително условие за регистрацията в сайта samosega.com, и за ползване на услугите предлагани от Администратора, както и за сключването на всеки договор между Потребителите на платформата.

ХІІ. Авторски права.

ХІІ.1 Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на интернет платформата samosega.com, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите приложими закони и регламенти. Тези права принадлежат или са били предоставени за ползване на „Визит Травъл” ООД и не могат да бъдат използвани, възпроизвеждани, променяни или показвани без изричното писмено съгласие на притежателя им от което и да е трето лице. Извършване на посочените действия без съгласие представлява нарушение на действащото законодателство с всички произтичащи от това последици.

ХІІ.2 Правата на интелектуална собственост по отношение на текста, съдържанието, изображенията и начина на оформяне на публикуваните оферти принадлежат на публикувалия ги потребител – търговец и единствено той носи отговорност за законосъобразното им използване. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят – търговецът декларира, че е носител на авторските права или има правото да използва съответното съдържание, като е придобил това право на съответното правно основание, както и че разполагането на това съдържание на интернет платформата или предоставянето му на „Визит Травъл” ООД за разполагане на сайта не нарушава правата на трети лица. В противен случай Потребителят – търговец се задължава да обезщети действителния титуляр на правото за нанесените му вреди.

ХІІ.3 „Визит Травъл“ ООД няма задължение да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните услуги, като не носи никаква отговорност за съдържанието на обявите, както и за дейността на Потребителя във връзка с използване сайта. „Визит Травъл“ ООД няма задължение да извършва наблюдение на информацията, която е публикувана, съхранявана или направена достъпна при предоставяне на услуги.

ХІІ.4 Забраната за запаметяване, копиране и/или възпроизвеждане на елементи от интернет платформата samosega.com без изрично предварително писмено разрешение на „Визит Травъл“ ООД не се отнася за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване с нетърговска цел. При позоваване на такава информация следва изрично да се посочи, че нейният произход е от интернет платформата samosega.com.

ХІІ.5 За копиране, възпроизвеждане или използване на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Визит Травъл“ ООД, нарушителят дължи на „Визит Травъл“ ООД неустойка в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. В случай на по-големи вреди „Визит Травъл” ООД може да претендира обезщетяването им независимо от заплащане на уговорената в тази разпоредба неустойка.

ХІІ.6 Със съгласяването с тези Общи условия, всеки Потребител признава правата на „Визит Травъл“ ООД върху всички обекти на интелектуална собственост, намиращи се в сайта samosega.com. Потребителят се задължава да не използва по какъвто и да е начин и да не се опитва да получи бази данни или изходния код за софтуерните услуги, предлагани от „Визит Травъл“ ООД, както и достъп до конфиденциална информация или документация. Потребителят се задължава да не използва по какъвто и да е начин, премахва, закрива, или променя правомощията на „Визит Травъл“ ООД, както и правата на интелектуална собственост, включени или отнасящи се до който и да е от продуктите или услугите, предлагани от „Визит Травъл“ООД.

ХІІ.7 По всяко време и без предварително предупреждение „Визит Травъл“ ООД има право да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на сайта, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Потребителят, по преценка на „Визит Травъл“ ООД, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. Достъпът до конкретно съдържание може да бъде спрян или ограничен без предварително предупреждение и в случаите на получено уведомление от страна на Потребители или на трети лица, че това съдържание нарушава право на интелектуална собственост, както и в случаите на разпореждане от компетентен държавен орган до разрешаване на спора.

ХІІ.8 Уведомленията и сигналите от страна на Потребители или на трети лица във връзка с твърдения за нарушени техни права на интелектуална собственост, свързани със съдържание, разположено на платформата samosega.com, следва да бъдат изпратени на посочената в сайта електронна поща за контакт или на адреса за кореспонденция. При подаване на уведомление лицето следва да се легитимира, да посочи в какво се състои нарушението, да представи съответните доказателства, че е извършено твърдяното нарушение, както и да даде адрес, телефон или електронна поща за контакт. В тези случаи лицето се съгласява личните му данни да бъдат събирани, съхранявани и обработвани от Администратора. След като получи и разгледа уведомлението и приложенията към него „Визит Травъл” ООД може да изиска допълнителна информация, да отстрани нарушението или да откаже да уважи искането като се обоснове с отговор до лицето, подало съответното уведомление.

ХІІІ. Приложимост на Общите условия.

ХІІІ.1 Настоящите Общи условия са приложими при използване на интернет платформата samosega.com и за посочените в тях видове договори.

ХІV. Допълнителни условия.

ХІV.1 Потребителите се уведомяват, че при използване на интернет платформата samosega.com се прилагат и допълнителни условия както следва:

– Условия за обслужване на транзакции с банкови карти – същите се предоставят от съответния доставчик на платежни услуги. Потребителят се съгласява с тях винаги, когато избере опцията за заплащане на избраните от него стоки или услуги с банкова карта;
– Условия към конкретната оферта – с тях Потребителите се съгласяват при избор на конкретна оферта, от която желаят да закупят стока или услуга;
– Политика за защита на личните данни;
– Политика за защита на личните данни, касаеща търговските партньори на „Визит Травъл” ООД;

ХІV.2 Потребителите се уведомяват, че към правоотношенията, възникващи при използване на интернет платформата samosega.com, се прилагат Закона за защита на потребителите и Закона за туризма. Посочените закони съдържат множество права в полза на Потребителите, които следва да се запознаят с тях.

ХІV.3 Решение на компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на настоящите Общи условия невалидно, недействително или неизпълнимо, се отнася само до това условие и не прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо. Всички останали условия остават в сила доколкото не са повлияни пряко от неговата отмяна.

ХІV.4 За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ХІV.5 Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за използване на сайта или на Общите условия към договорите за туристически услуги или във връзка с тях, с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните по договор за посредничество при сключване на договор за туристическа услуга, ще се уреждат от страните по приятелски начин, доброволно и с взаимни отстъпки. При непостигане на съгласие спорът следва да бъде отнесен за решаване пред съответния компетентен съд в гр. София по реда на ГПК.

ХІV.6 Ползването на информационната платформа от Потребителите, представлява приемане на всички правила, условия и указания. С поставяне на отметка срещу Общите условия Потребителят декларира, че е запознат с тях и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.

ХIV.7 При съобщения и документи, изпратени на предоставената от страните електронна поща писмената форма се счита за спазена. Изпращане на съобщение по електронната поща се счита за такова на траен носител.

ХIV.8 При възникване на спорове и при невъзможност за постигане на съгласие за доброволното им решаване страните могат да се обърнат към Комисия за защита на потребителите и нейните органи за алтернативно решаване на споровете.

Настоящите Общи условия за използване на интернет сайта samosega.com и за сключване на договори чрез него на „Визит Травъл“ ООД, ЕИК 204701762 са в сила от деня на публикуването им. /09.07.2018 г./.