ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уеб сайтa, който разглеждате, се управлява от „Визит Травъл” ООД, с ЕИК 204701762 (наричано по-долу за краткост само Дружеството или „Визит Травъл” ООД).

„Визит Травъл” ООД приема като свой приоритет не само предоставянето на качествена услуга на своите клиенти, но и опазване поверителността на техните лични данни. Ето защо предприе поредица от правни и технически действия, за да приведе дейността си в съответствие с новата правна уредба в областта на личните данни, която започва да се прилага с Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (накратко Регламента).

Настоящата политика за поверителност влиза в сила от 01.06.2018 г. и има за цел да Ви информира за това какви лични данни събираме в качеството ни на администратор, с каква цел, срок, какви права имате и как законодателството защитава тези права.

I. Какви лични данни събираме

„Визит Травъл” ООД събира, използва, съхранява и трансферира различни видове лични данни на своите клиенти:

 • три имена;
 • ЕГН/ЛНЧ;
 • дата на раждане;
 • данни от документ за самоличност;
 • данни за контакт;
 • адрес;
 • телефон;
 • e-mail;
 • данни за социална идентичност: семейно положение – при необходимост;
 • данни за икономическа идентичност: банкова информация (банкови сметки, карти);
 • данни за здравословното състояние – при необходимост;
 • данни във връзка с договора за туристическа услуга/туристически пакет – информация за издадени визи; информация за свързани с туристическото пътуване застраховки; предоставени туристически услуги или такива, от които клиентите са заинтересовани в бъдеще; оценка на предоставените услуги;

 

При използване на уеб страницата на „Визит Травъл” ООД е възможно да се събират данни за IP адреса на Вашия компютър (или друго електронно устройство за връзка с Интернет). Към сайтът samosega.com е добавен Google Analytics код за статистически цели. Чрез същия се проследяват данни за това от къде идват посещенията на сайта, какви са демографските данни, колко време е прекарано в сайта, данни за Вашия доставчик, операционна система, вид на браузера, име на домейн, час на посещения на страницата и др. Можете да откажете използването на Вашите данни от Google Analytics посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on, която можете да изтеглите и инсталирате на използвания от Вас уеб браузър.

С използването на интернет сайта на „Визит Травъл” ООД декларирате, че имате навършена възраст от 14 години. В противен случай трябва да ни бъде дадено съгласието на Вашите родители или попечители.

„Визит Травъл“ ООД е създало страница на интернет платформата samosega.com във Facebook. Същата ще бъде поддържана с цел реклама и на нея ще бъдат публикувани актуалните оферти на Дружеството. Потребителите на Facebook могат да харесват и да следват тази страница. В посочения случай ще бъдат събирани данни за последователите на страницата – посочените от тях имена. Потребителите ще могат да оставят своите коментари. В тези случаи приложение ще намерят правилата, прилагани от Facebook. Например потребителите, харасали нашата страница, както и тези, оставили своя коментар, ще бъдат видими за останалите потребители и т.н. „Визит Травъл“ ООД няма да съхранява на траен носител информация за лични данни от страницата във Facebook, тя ще се съдържа единствено в самата страница. Субектите на данни могат по всяко време да изтрият коментарите си и да преустановят следването на нашата страница, което автоматично ще доведе до прекратяване на обработването от наша страна. Следването във Facebook е доброволно и то се извършва по инициатива на потребителите.

При нежелание от Ваша страна да ни предоставите личните си данни

При отказ да предоставите личните си данни, няма да сме в състояние да сключим договор и да Ви предоставим информация и услуги, предмет на нашата дейност, включително като туроператор и туристически агент.

II. Как събираме Вашите лични данни

„Визит Травъл” ООД събира лични данни лично от субектите на лични данни или от родители/настойници за малолетни и непълнолетни лица чрез различни способи, като например: директна комуникация с клиента, чрез уеб страницата си, в офиса на Дружеството, по електронна поща.

III. Как използваме Вашите лични данни

При обработването на Вашите лични данни „Визит Травъл” ООД и неговите служители спазват стриктно следните принципи:

 • данните се обработват само при наличие на законово, договорно основание или при изрично съгласие от субекта на данните;
 • данните се обработват за конкретни цели и по начин, съвместим с тези цели;
 • данните, които се обработват, са конкретни и точни;
 • данните се обработват в обема, който е необходим за изпълнението на съответната цел;
 • данните се заличават или коригират при неточност;
 • данните се обработват за период, не по-дълъг от този, който е необходим за целта, за която са събрани.

 

„Визит Травъл” ООД обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващи данните, като определя целите и обема на задълженията, съгласно изискванията на Регламента и съобразявайки се с националното законодателство.

Обработващи от името на „Визит Травъл” ООД се явяват например счетоводни къщи, доставчици на счетоводен и друг компютърен софтуер, компании за маркетинг, чиито права и задължения, във връзка с обработването на лични данни на физически лица, са надлежно регламентирани в отделени писмени договори.
С търговците, предлагащи оферти на сайта samosega.com „Визит Травъл“ ООД се намира в положение на съвместен администратор. Дружеството е сключило необходимите договори за защита на личните данни на своите клиенти. Ако желаете да се запознаете с условията на тези договори в частта относно защитата на личните данни можете да се обърнете към „Визит Травъл“ ООД чрез предоставената Ви форма за контакт.

IV. Цели на обработката на лични данни

По-отношение на своите клиенти към настоящия момент „Визит Травъл” ООД събира и обработва лични данни със следните цели:

 • За резервация на самолетни билети, онлайн чекиране;
 • За резервация на хотел;
 • За сключване и изпълнение на договор за продажба на продукт/услуга
 • За извършване на плащане;
 • За издаване на счетоводни документи за извършеното плащане;
 • За издаване на визи;
 • За сключване на доброволна или задължителна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“;
 • За осигуряване на транспорт;
 • За възстановяване на суми;
 • За контакт с Вас;
 • За целите на маркетинга и рекламата – само при наличие на изрично съгласие от Ваша страна.

 

V. Използването на личните данни за друга цел (освен първоначалната)

Дружеството декларира, че личните данни се обработват само за целите, за които първоначално са били събрани. В случай че възникне необходимост събраните данни да се обработват за друга цел, Дружеството ще направи индивидуална преценка за съвместимостта на целите за всеки един конкретен случай, както и ако е необходимо, ще потърси съгласието на своите субекти на данни в ясна и кратка форма.

VI. Основание на обработване на лични данни

 • Преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • Наши законови задължения съгласно българското законодателство – например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • Съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил, при оказване на съдействие за издаване на виза; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните);
 • Защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие);
 • За защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги).

 

VII. Срок, в който ще съхраняваме Вашите лични данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни:

 • По договори за туристически пакети – 2 години след изпълнението на договора;
 • По договори за други туристически услеги – в предвидените от закона давностни срокове след изпълнението на договора;
 • Данните, необходими за финансово-счетоводни цели – в предвидените от Закона за счетоводството срокове;
 • За статистически цели – само след тяхната анонимизация.

 

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

VIII. Разкриване на лични данни

За да Ви предоставим желаните от Вас продукти и услуги, ние предоставяме Вашите лични данни на:

 • Търговците, с които сте сключили договор;
 • Потребителите, с които сте сключили договор;
 • Куриери;
 • Хотели;
 • Самолетни компании;
 • Транспортни компании;
 • Застрахователни компании;
 • Туроператори;
 • Посолства;
 • Национална агенция по приходите, Комисия за защита на потребителите и други получатели, установени със закон.

 

Когато споделяме лични данни с други организации, ние изискваме от тях да съхраняват данните като предприемат максимално високи мерки за организационна и техническа безопасност, както и да не използват личните ви данни за собствени маркетингови цели. Споделяме само минималните лични данни, които позволяват на нашите доставчици и партньори да Ви предоставяме услугите ни.

IX. Международни трансфери на лични данни

„Визит Травъл” ООД в качеството си на туроператор извършва трансфер на Ваши лични данни извън Европейското икономическо пространство въз основа на изрично и информирано съгласие на субектите на лични данни.

X. Бисквитки

За да подобри използването на своя сайт „Визит Травъл” ООД е възможно да използва бисквитки.

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате нашия уеб сайт. Те позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите лични данни за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. Също така бисквитките Ви уведомяват за извършеното събиране на лични данни.

Бисквитките съдържат лична информация – ако сте кликнали на кутийката „Запомни ме“, когато сте влизали в профила си, бисквитките ще запомнят потребителското Ви име.
Използваме важни и функционални бисквитки. Важните бисквитки ни позволяват да идентифицираме регистрираните потребители, както и да им гарантираме упражняване на предоставяните от сайта възможности – например оставяне на коментари. Възможно е рекламодателите на сайта samosega.com да използват техни бисквитки, за да Ви показват техните реклами.

Възможно е да промените настройките или да изключите бисквитките, които използваме. Това можете да направите чрез настройките на интернет браузъра, който използвате. Моля да имате предвид, че същесвува възможност ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт да спрат да работят правилно.

XI. Линкове към други уеб страници

В уеб страницата на „Визит Травъл” ООД е възможно да се съдържат линкове до други страници и приложения на трети лица. Кликването върху тези линкове може да даде възможност на тези трети лица да съберат или споделят данни за Вас. „Визит Травъл” ООД няма контрол върху тези уеб страници и не е отговорно за техните политики по защита на данните. Ето защо се препоръчва да се запознавате внимателно с техните политики.

XII. Права на субектите на данни

Физическите лица, чиито лични данни се обработват имат следните права:

 • Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
 • Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
 • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
 • Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
 • Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
 • Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
 • Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас пред Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) – гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2 или www.cpdp.bg.

 

Дружеството съдейства на субектите на данни при упражняването на техните права, като ги информира за тях и се стреми да удовлетвори исканията им и да им даде отговор в законоустановения срок, когато тези искания са основателни.

XIII. Мерки за защита на личните данни

„Визит Травъл” ООД предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на вашите данни от незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване, увреждане или оповестяване. Също така в дружеството е ограничен достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, които имат нужда от този достъп за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Също така те имат задължение да опазят конфиденциалността на данните Ви.